Gardobond® AP 9809 från Chemetall kan användas som “No-Rinse” process vilket förkortar antalet steg i anläggningen. Används en järnfosfateringsprodukt alternativt en zirkoniumbaserad ytomvandlingsprodukt för rengöringssteget förbättrar Gardobond® AP 9809 slutresultatet med avseende på färgvidhäftning och korrosionsskydd.

Används Gardobond® AP 9809 i kombination med alkalisk avfettning erhålls en kvalitétsnivå jämförbar med traditionell järnfosfatering.

X